طراحی و ساخت

آشنایی با استانداردهای معتبر جهانی، به کارگیری کارشناسان ورزیده ، استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مهندسی، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و نظارت دقیق و کنترل کیفیت، سبب گردیده است شرکت رویان مبدل بتواند در زمینه طراحی و ساخت رضایت کامل کارفرمایان را فراهم آورد.

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پارک فناوری شیخ بهایی                   linkedin32x        instagram logo

تلفن:33932031-031    فکس:33932032-031               ایمیل: